X ZAVŘÍT

Domov pro seniory

Loučka

Nejnovější dění u nás

Návštěvní řád od 1. 3. 2022

Od úterý 1.3.2022 jsou v Domově pro seniory Loučka povoleny návštěvy klientů bez omezení.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zákaz návštěv od 14.2.2022

V důsledku rostoucího počtu respiračních onemocnění vyhlásil Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace ZÁKAZ NÁVŠTĚV, který platí od pondělí 14. února 2022  do28. února 2022, a to pro obě služby.


Návštěvní řád od 27. 11. 2021

Od soboty 27.11.2021 jsou v Domově pro seniory Loučka povoleny návštěvy klientů a to za dodržení těchto podmínek:

– návštěvy jsou realizovány bez nutnosti rezervace max. 2 osoby za jedním klientem a to, každý den v době od 11:00 do 17:00 hod.

– každá návštěva se prokáže písemným dokladem o absolvování PCR testu ne staršího 72 hodin a nebo antigenního testu ne staršího 24 hodin,  nebo se prokáže písemným potvrzením, že v předcházejících 180 dnech prodělala nákazu COVID 19 a nebo certifikátem o provedeném očkování proti COVID 19, kdy od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů . Testování přímo na Domově není možné.  Samotesty se neuznávají.

– všechny osoby musí dodržovat po celou dobu návštěvy hygienické předpisy a musí mít po celou dobu zakryta ústa i nos respirátorem min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez respirátoru nebude povolena návštěva.  Při porušení těchto pravidel bude návštěva ihned ukončena (chráníte tím své blízké a ostatní klienty)

– další opatření se budou upravovat dle pokynů MZČR a MPSV

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zákaz návštěv od 12.11.2021

Z důvodu zhoršující se situace nákazy Covid 19  v  blízkém okolí z preventivních důvodů dochází k zákazu návštěv. Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domov pro seniory Loučka sděluje, že návštěvy v obou domovech – DS i DZR se budou konat jen za podmínek stanovených níže uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN:

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
Omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
1) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid -19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
2) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domov pro seniory LOUČKA, příspěvková organizace, Loučka 128

přijme do trvalého pracovního poměru

VŠEOBECNOU SESTRU:

hledáme pracovnici s odborným zdravotnickým vzděláním, nejlépe s praxí v délce alespoň 1 roku, ale i čerstvé absolventy, s oprávněním k výkonu všeobecné sestry bez odborného dohledu. Jedná se o práci v nepřetržitém pracovním režimu.

a     PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

máme zájem o pracovnici nejlépe s praxí v sociálních službách, ale i absolventy sociálně zaměřených či zdravotnických škol, nebo rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách. Také zkušenost s péčí o osobu blízkou je výhodou. Jedná se o práci v nepřetržitém pracovním režimu

Nabízíme:

–   jistotu stabilního zaměstnání v příjemném pracovním prostředí,

–   plat podle přílohy č. 2 k nařízení vlády 341/2017Sb. o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

–   příplatky za odpracované víkendy a noční směny a zvláštní příplatky

–   5 týdnů dovolené,

–   příspěvek na stravování, rekreaci či kulturní a sportovní aktivity.

Požadujeme:

–   dobrou pracovní morálku a zodpovědnost

–   trestní bezúhonnost

–   sociální cítění a porozumění a respekt k potřebám seniorů

 

Další informace poskytne p. Hanousková

na tel. č. 577 006 927 nebo 734 260 351

od pondělí do pátku v době od 07.00 do 15.00 hodin.


Návštěvní řád od 12. 7. 2021

Od pondělí 12.7.2021 jsou v Domově pro seniory Loučka povoleny návštěvy klientů a to za dodržení těchto podmínek:

– návštěvy jsou realizovány bez nutnosti rezervace max. 2 osoby za jedním klientem a to, každý den v době od 11:00 do 17:00 hod.

– každá návštěva se prokáže písemným dokladem o absolvování PCR testu ne staršího 7dnů a nebo antigenního testu ne staršího 72 hodin,  nebo se prokáže písemným potvrzením, že v předcházejících 180 dnech prodělala nákazu COVID 19 a nebo certifikátem o provedeném očkování proti COVID 19, kdy od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů . Testování přímo na Domově není možné.

– všechny osoby musí dodržovat po celou dobu návštěvy hygienické předpisy a musí mít po celou dobu zakryta ústa i nos respirátorem min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez respirátoru nebude povolena návštěva.  Při porušení těchto pravidel bude návštěva ihned ukončena (chráníte tím své blízké a ostatní klienty)

– další opatření se budou upravovat dle pokynů MZČR a MPSV


Vážená paní, vážený pane,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhuje náš pracovník / naše pracovnice a je v provozu denně od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je pro:

 – Domov pro seniory Loučka -775893125 a 775893126

 – Domov se zvláštním režimem Loučka – 775893105

Náš pracovník / naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 minut.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.


 

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: Sessions for the user are not allowed because the user is not a confirmed user.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 464
Click here to Troubleshoot.

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

loučka

loučka

loučkap>loučka

loučkap>loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory Loučka

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Domov pro seniory zlínský kraj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Pellentesque sapien. Aliquam ante. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Nulla pulvinar eleifend sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nulla quis diam. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis.